Pracovná skupina č. 6 Veda, výskum, inovácie

Zástupcovia subjektov, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, činnosťami na  podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, získavaním  nových poznatkov, techník a zákonitostí uplatňovaním vedeckých metód a postupov, najmä:

  • základným výskumom – t.j. systematickou činnosťou, ktorej prioritným cieľom je rozšírenie poznatkov o skúmanom objekte a ich hlbšie pochopenie bez ohľadu na praktické aplikácie získaných poznatkov;
  • aplikovaným výskumom – t.j.  systematickou činnosťou, orientovanou na praktické využitie poznatkov a objavovanie nových vedeckých poznatkov s cieľom využiť ich v hospodárskej a spoločenskej oblasti;
  • vývojom– t.j. systematickým využívaním vedeckých poznatkov zameraným na výrobu úžitkových materiálov, zariadení, systémov, metód a procesov vrátane konštrukcie a vývoja prototypov.
  • technologickými inováciami – t.j. inováciami, ktoré predstavujú inováciu produktu tzn. nový alebo výrazne zdokonalený produkt (výrobok, služba) zavedený na trh, inováciami procesov, tzn. nový alebo výrazne zdokonalený proces zavedený v rámci podniku.

Medzi subjekty výskumu a vývoja sú zahrnuté organizácie a pracoviská výskumu a vývoja, t. zn. právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja, ktorých:

  • prevažujúca činnosť je výskum a vývoj (podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2);
  • prevažujúca činnosť je iná ako výskum a vývoj, ale ich výskumný a vývojový potenciál v prepočte cez ekvivalent plného pracovného času (FTE) predstavuje aspoň jeden človekorok.

Organizácie a pracoviská výskumu a vývoja sú podľa medzinárodnej metodiky Frascati manuál  (Návod OECD pre zber a vykazovanie údajov o výskume a experimentálnom vývoji) [1] začlenené do nasledujúcich sektorov:

  • podnikateľský sektor – firmy, organizácie a inštitúcie, ktorých hlavná činnosť je zameraná na výrobu výrobkov a poskytovanie služieb pre trh s cieľom zisku; zárobkové výskumné a vývojové organizácie, neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby hlavne pre podnikateľský sektor;
  • vládny sektor – orgány a inštitúcie, ktoré poskytujú verejné služby, ktoré nemôžu z ekonomických dôvodov poskytovať iné štátom spravované organizácie a neziskové inštitúcie, spravované a prevažne financované štátom, t. j. rozpočtové organizácie;
  • vysokoškolský sektor – vysoké školy, univerzity, fakultné nemocnice a ďalšie organizácie pomaturitného vzdelávania bez ohľadu na zdroj ich financovania a ich právny štatút (aj všetky inštitúcie spravované vysokými školami alebo s nimi spojené).

súkromný neziskový sektor – netrhové, neziskové inštitúcie a neziskové súkromné osoby podieľajúce sa na výskume a vývoji.

[1] https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm