Pracovná skupina č. 5 Školstvo a vzdelávanie

Zástupcovia škôl a vzdelávacích inštitúcií, najmä:

  • Predstavitelia vysokých škôl, ako vrcholných vzdelávacích, vedeckých a umeleckých ustanovizní, alebo poverení zástupcovia.
  • Predstavitelia výchovno-vzdelávacích inštitúcií, zriadených podľa osobitného predpisu[1], alebo nimi poverení zástupcovia.
  • Zástupcovia právnických osôb, alebo fyzické osoby–podnikatelia ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním.

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, ktorých poslaním je vzdelávať, alebo napomáhať rozvoju vzdelávania na Slovensku.

[1] najmä § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 142 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov