Pracovná skupina č. 2 Malé a stredné podniky

Konatelia, manažéri, manažéri informačnej a kybernetickej bezpečnosti, IT manažéri, alebo poverení zamestnanci malých a stredných podnikov, bez ohľadu na to, či sú povinnými osobami podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (okrem výrobcov produktov, poskytovateľov služieb a poradenských spoločností v informačnej a kybernetickej bezpečnosti).

Európska komisia definuje malé a stredné podniky (SME) v odporúčaní EÚ 2003/361. Podľa tejto definície majú SME do 250 zamestnancov a ročný obrat podniku nepresahuje 50 miliónov eur, alebo celková bilančná suma nepresahuje 43 miliónov eur.