Komunita kybernetickej bezpečnosti

Komunitu kybernetickej bezpečnosti tvoria prevádzkovatelia základných služieb, podniky poskytujúce výrobky a služby v kybernetickej bezpečnosti, sektorové asociácie, školy a vzdelávacie inštitúcie, akademické a neziskové výskumné subjekty a združenia, verejné orgány a organizácie, ktoré sa venujú prevádzke kybernetickej bezpečnosti a jej technickým otázkam. Za členov komunity možno akreditovať iba právnické osoby, subjekty so sídlom v Únii.

Na európskej úrovni zahŕňa odvetvová komunita národné koordinačné centrá a inštitúcie a orgány Únie s príslušnými odbornými znalosťami.

Posúdenie žiadosti o členstvo v komunite vykonáva národné koordinačné centrum členského štátu, kde má daný subjekt sídlo. Akreditácia nie je časovo obmedzená, no môže byť kedykoľvek odobratá, ak Európske kompetenčné centrum alebo národné koordinačné centrum dospeje k záveru, že daný subjekt prestal spĺňať kritériá.

Podmienkou členstva je podpis žiadosti o vznik členstva v Národnej komunite kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.

Úlohy členov 

Z členstva v komunite kybernetickej bezpečnosti vyplývajú pre členov úlohy v súlade s vyššími princípmi a poslaním ECCC:

  • podporovať Európske kompetenčné centrum pri napĺňaní cieľov, pričom úzko spolupracujú s národným koordinačným centrom,
  • zapájať sa do činností podporovaných Európskym kompetenčným centrom a národným koordinačným centrom,
  • zúčastňovať sa podľa potreby na pracovných skupinách,
  • propagovať konkrétne projekty,
  • šíriť relevantné výsledky činností a projektov vykonávaných v komunite.

Benefity členov

Členstvo v európskej komunite prináša množstvo príležitosti na rast a rozvoj:

  • interakcia s tvorcami legislatívy a podieľanie sa na rozhodovacom procese na národnej ako aj na európskej úrovni,
  • rozšírenie obchodnej siete s členmi komunity
  • prístup k investíciám a financovaniu na európskej a národnej úrovni
  • zdieľanie informácií a najlepšej praxe s partnermi
  • príležitosť navrhovať iniciatívy a implementovať služby v  európskej kybernetickej bezpečnosti.