Digitálne projekty inak- možnosti financovania projektov z EÚ

Pripravované výzvy na podporu kybernetickej bezpečnosti z európskeho programu Digitálna Európa.

Cieľ
 • vybudovať kapacitu na monitoring kybernetických útokov, hrozieb a rizík dodávateľského reťazca; spoločná reakcia na incidenty veľkého rozsahu; zlepšiť znalosti a zručnosti,
 • vytvárať, prepájať a posilňovať tréningové centrá kybernetickej bezpečnosti na európskej, národnej a regionálnej úrovni. Výmena poznatkov medzi rôznymi tréningovými centrami a vytváranie spoločných dátových úložísk; podpora scenárov pokrývajúcich širokú škálu protivníkov a útočných stratégií, vrátane herných cvičení medzi centrami; realistická simulácia premávky; podpora školení v oblasti kybernetickej bezpečnosti na prípravu defenderov kybernetickej bezpečnosti vo verejných aj súkromných organizáciách s cieľom zvýšiť ochranu a odolnosť kritických infraštruktúr, podnikov a komunikačných sietí; umožniť vykonávanie hybridných školení zapájajúcich všetky úrovne relevantné z hľadiska odhaľovania, zmierňovania a prevencie kybernetických útokov (taktických, operačných, strategických) a zároveň vytvárať prostredie, kde môžu trénovať komunikáciu, koordináciu a rozhodovanie.
Pre koho je určené verejná správa, firmy, školiace organizácie
Typ podpory grant s kofinancovaním 50% (pre MSP 75%)
Orientačný rozpočet 15 M EUR, 2-4 M EUR na grant
Trvanie projektu 36 mesiacov
Termín uzavretia výzvy január 2023 (otvorenie 09/2022)
Cieľ
 • vytvoriť, prepojiť a posilniť národné a regionálne bezpečnostné SOC,
 • zlepšiť odolnosť rýchlejším zisťovaním a reakciou na incidenty na národnej a EÚ úrovni,
 • používanie niektorých disruptívnych technológií ako AI.
Pre koho je určené národné, regionálne alebo sektorové SOC slúžiace súkromným (najmä MSP) a/alebo verejným organizáciám, orgánom verejnej moci vrátane príslušných orgánov a tímov CSIRT podľa smernice NIS
Typ podpory grant s kofinancovaním 50%
Orientačný rozpočet 80 MEUR, 7-10 MEUR na grant
Trvanie projektu 36 mesiacov
Termín uzavretia výzvy január 2023 (otvorenie 09/2022)
Cieľ
 • Výzva na vyjadrenie záujmu sa spustí pre vybrané subjekty v členských štátoch, ktoré poskytujú potrebné zariadenia na hosťovanie a prevádzkovanie cezhraničných platforiem na zhromažďovanie údajov o hrozbách kybernetickej bezpečnosti medzi niekoľkými členskými štátmi (údaje môžu pochádzať z rôznych zdrojov). Výzva na vyjadrenie záujmu tiež vybuduje plánovanie a návrh potrebných nástrojov a infraštruktúr.
 • Na základe výzvy na vyjadrenie záujmu sa začne spoločné obstarávanie s cieľom vyvinúť a prevádzkovať kapacity pre vybrané cezhraničné platformy vrátane pokročilých nástrojov a infraštruktúr na bezpečné zdieľanie a analýzu veľkých súborov údajov a informácií o hrozbách medzi vybranými cezhraničnými platformami. hraničné platformy (napríklad vysoko zabezpečená infraštruktúra alebo pokročilá analýza údajov zameraná na výrazné zlepšenie schopnosti analyzovať veľké súbory údajov).
Pre koho je určené národné, regionálne alebo sektorové SOC slúžiace súkromným (najmä MSP) a/alebo verejným organizáciám, orgánom verejnej moci vrátane príslušných orgánov a tímov CSIRT podľa smernice NIS
Typ podpory verejné obstarávanie, 100 %
Orientačný rozpočet 30 MEUR
Cieľ
 • Podpora úradov regulujúcich elektronické komunikácie ako aj orgánov zodpovedných za bezpečnosť pri implementácii národných stratégií KB v súlade s európskou politikou pre kybernetickú bezpečnosť 5G sietí.
 • Podpora vedomostí a budovanie kapacít, výmena najlepších postupov; odborná príprava zamestnancov, podpora štandardizačných aktivít.
Pre koho je určené národné orgány sa môžu spojiť so súkromnými poskytovateľmi služieb alebo zariadení, najmä s európskymi MSP, prípadne v spolupráci s poskytovateľmi sietí a technológií
Typ podpory grant s kofinancovaním 50%
Orientačný rozpočet 10 MEUR, 1-3 MEUR na grant
Trvanie projektu 12-36 mesiacov
Termín uzavretia výzvy január 2023 (otvorenie 09/2022)
Cieľ
 • Podpora vedomostí a budovanie kapacít, výmena najlepších postupov; odborná príprava zamestnancov, podpora zlepšenie kapacít kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ, najmä pre MSP a verejné organizácie, prostredníctvom opatrení na podporu ponuky aj dopytu. To môže zahŕňať opatrenia na zvýšenie povedomia (ak je to relevantné v súlade s činnosťami podporovanými agentúrou ENISA) alebo trhoviská podporujúce interakciu medzi dodávateľmi a prijímateľmi riešení a školenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
 • Typy nástrojov, na ktoré sa vzťahuje, musia zahŕňať aspoň jeden z nasledujúcich:
  • služby ochrany informačných aktív,
  • audit kybernetickej odolnosti zariadení a služieb,
  • nástroje na testovanie bezpečnosti vrátane nástrojov na skenovanie kódu na statickú analýzu,
  • nástroje vyšetrovania kybernetickej bezpečnosti, sledovanie pôvodu hrozieb kybernetickej bezpečnosti,
  • nástroje reakcie na incidenty, ktoré zapadajú do všeobecných operačných a riadiacich stratégií kybernetickej bezpečnosti,
  • podpora koordinovaného odhaľovania zraniteľnosti,
  • financovanie a podpora projektov, ktoré zlepšujú a/alebo kontrolujú softvér s otvoreným zdrojovým kódom s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť.
Pre koho je určené podniky (najmä MSP), verejné orgány, asociácie
Typ podpory grant s kofinancovaním 50% (pre MSP 75%)
Orientačný rozpočet 32 MEUR, 2-5 MEUR na grant
Trvanie projektu do 36 mesiacov
Termín uzavretia výzvy január 2023 (otvorenie 09/2022)
Cieľ
 • budovanie kapacít členských štátov a Európy a zlepšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti na technickej, prevádzkovej a strategickej úrovni,
 • lepšia bezpečnosť a notifikačné procesy,
 • zlepšenie bezpečnosti sietí a informačných systémov v EÚ,
 • väčšie zosúladenie a harmonizácia implementácií smernice NIS zo strany členských štátov.
Pre koho je určené príslušné orgány členských štátov, ktoré zohrávajú centrálnu úlohu pri implementácii smernice o NIS, CSIRTy vrátane sektorových tímov CSIRT, bezpečnostné operačné centrá (SOC), poskytovatelia základných služieb (OES), poskytovatelia digitálnych služieb (DSP), zainteresované strany v odvetví (vrátane centier pre zdieľanie informácií a analýzu – ISAC) a ďalší aktéri v rozsahu pôsobnosti smernice NIS.
Typ podpory grant s kofinancovaním 50% (pre MSP 75%)
Orientačný rozpočet 20 MEUR, 1-5 MEUR na grant
Trvanie projektu 36 mesiacov
Termín uzavretia výzvy január 2023 (otvorenie 09/2022)