Národné koordinačné centrum

Prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2021/887 sa v roku 2021 zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií  (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre, skrátene European Cybersecurity Competence Centre – ECCC) a sieť národných koordinačných centier.

Míľniky kybernetickej bezpečnosti v EÚ: https://kyberkomunita.sk/milniky/

Povinnosťou každého členského štátu je zriadiť národné koordinačné centrum, ktoré bude  súčasťou európskej siete. Národné koordinačné centrum musí byť subjektom verejného sektora alebo subjektom vo väčšinovom vlastníctve členského štátu, ktorý vykonáva funkcie verejnej správy.

Úlohy Národného koordinačného centra v Slovenskej republike (NCC) z poverenia Národného bezpečnostného úradu podľa § 5 ods. 1 písm. z) zákona č. 69/2018 Z.z. kybernetickej bezpečnosti plní Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Úlohy Národného koordinačného centra:

  • podpora komunity kybernetickej bezpečnosti,
  • podpora výskumu s cieľom uľahčiť a urýchliť procesy normalizácie a certifikácie v súlade s aktom o kybernetickej bezpečnosti.
  • koordinácia aktivít v cezhraničných projektoch
  • identifikácia a riešenie profesionálnych výziev kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých odvetviach
  • poskytovanie finančnej podpory tretím stranám z grantov udeľovaných Európskym kompetenčným centrom
  • prezentácia výsledkov činnosti siete, komunity a Európskeho kompetenčného centra na štátnej a regionálnej úrovni

Štatút Národného koordinačného centra súlade s Nariadením a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Národného koordinačného centra, ustanovuje zásady jeho činnosti a vnútornej organizácie.